همکاران
مرتضی تیموری
رئیس هیات مدیره
مرغدار نمونه کشوری و بنیانگذار
اقدس پاکزاد (لروند)
عضو هیات مدیره
بنیانگذار
امیر پرویزی
مسئول مالی
کارشناسی حسابداری
مهدی دهقانی
مسئول تحقیق و توسعه
دکترای تغذیه دام و طیور
محمدرضا یوسفی
نائب رئیس هیات مدیره
متخصص شیمی و بنیانگذار
آرش ابن علیان
مدیرعامل
کارشناسی ارشد MBA
مرتضی اشرافی
مسئول حسابداری
کارشناسی حسابداری
فاطمه مقصودی
مسئول دفتر
کارشناسی مترجمی زبان
Scroll to Top
به بالای صفحه بردن